مراسم دعای عرفه

مراسم دعای عرفه

تاريخ ۲۱/۶/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته مذهبی

مراسم دعای عرفه در هیئت یا فاطمه الزهرا شهرستان بابل
عکاس : مرتضی قربانی

0H1A6199
0H1A6205
0H1A6218
0H1A6226
0H1A6231
0H1A6232
0H1A6237
0H1A6247
0H1A6258
0H1A6264
0H1A6272
0H1A6187