کنسرت گروه پالت (امید نعمتی)

کنسرت گروه پالت (امید نعمتی)

تاريخ ۱۷/۲/۹۶
مکان ايران مازندران بابل
دسته موسیقی

کنسرت گروه پالت  (امید نعمتی) توسط موسسه فرهنگی هنری خانه هنر افتاب نو برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A3587
_H1A3729
_H1A3768
_H1A3801
_H1A3830
_H1A3839
_H1A3898
_H1A3976
_H1A4042
_H1A4060
_H1A4131