کنسرت چارتار

کنسرت چارتار

تاريخ ۱۶/۱۱/۹۵
مکان ايران مازندران امل
دسته موسیقی

کنسرت چارتار در دو سانس ، سالن اریکه اریایی امل برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A6378
_H1A6360
_H1A6353
_H1A6343
_H1A6256
_H1A6212
_H1A6199
_H1A6399
_H1A6420
_H1A6438
_H1A6489
_H1A6500
_H1A5967
_H1A5982
_H1A6007
_H1A6027
_H1A6034
_H1A6046
_H1A6123
_H1A6134
_H1A6174
_H1A6175