کنسرت استاد همایون شجریان در امل

کنسرت استاد همایون شجریان در امل

تاريخ ۱۱/۱۱/۹۵
مکان ايران مازندران امل
دسته موسیقی

کنسرت استاد همایون شجریان در سالن اریکه اریایی امل برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A3164
_H1A3319
_H1A3340
_H1A3415
_H1A3473
_H1A3512
_H1A3516
_H1A3549
_H1A3597
_H1A3621
_H1A3077