پروفسور مجید سمیعی در بابل

پروفسور مجید سمیعی در بابل

تاريخ ۷/۵/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته خبری

حضور پروفسور مجید سمیعی در دانشگاه علوم پزشکی بابل
عکاس : مرتضی قربانی

0H1A1014
0H1A0986
0H1A0885
0H1A0867
0H1A0834
0H1A1043
0H1A1076
0H1A1086
0H1A1109
0H1A1137
0H1A1214
0H1A1251
0H1A0597
0H1A0620
0H1A0670
0H1A0777
0H1A0779
0H1A0784
0H1A0817
0H1A0811