نساجی ۲ ایرانجوان بوشهر ۱

نساجی ۲ ایرانجوان بوشهر ۱

تاريخ ۳۰/۱۰/۹۵
مکان ايران مازندران قائمشهر
دسته ورزشي

برد ۲ بر ۱ نساجی مقابل ایرانجوان بوشهر در ورزشگاه شهید وطنی
عکاس : مرتضي قرباني

_MG_5439
_MG_5396
_MG_5511
_MG_5458
_MG_5469
_MG_5510
_MG_5373
_MG_5347
_MG_5569
_MG_5560
_MG_5563
_MG_5607
_MG_5652
_MG_5702
_MG_5747
_MG_5801
_MG_5863
_MG_5899