مسابقات کشتی قهرمانی کشور

مسابقات کشتی قهرمانی کشور

تاريخ اسفند ۳۰/۸/۹۳
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

مسابقات کشتی قهرمانی کشور در سالن دانشگاه ازاد اسلامی بابل برگزار شد.
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_0890
IMG_0681
IMG_0614
IMG_0610
IMG_0476
IMG_0378
IMG_0351
IMG_0287
IMG_0232
IMG_0909
IMG_0931
IMG_1008
IMG_1013
IMG_1078
IMG_1131
IMG_1218
IMG_7171
IMG_8187
IMG_8240
IMG_8246
IMG_8288
IMG_8417
IMG_8438
IMG_8406