مرتضی پورعلی گنجی مدال قهرمانی اش را به هانی نوروزی تقدیم کرد

  • صفحه اصلی
  • /
  • Portfolio
  • /
  • مرتضی پورعلی گنجی مدال قهرمانی اش را به هانی نوروزی تقدیم کرد

مرتضی پورعلی گنجی مدال قهرمانی اش را به هانی نوروزی تقدیم کرد

تاريخ ۲/۳/۹۶
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

مرتضی پورعلی گنجی مدال قهرمانی اش را به هانی نوروزی تقدیم کرد

بازیکن بابلی تیم ملی و تیم السد قطر مدال قهرمانی اش را به پسر مرحوم هادی نوروزی تقدیم کرد
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A4797
_H1A4794
_H1A4786
_H1A4735
_H1A4734
_H1A4811
_H1A4832
_H1A4869
_H1A4876
_H1A4884
_H1A4893
_H1A4896
_H1A4920
_H1A4929
_H1A4934
_H1A4941
_H1A4953
_H1A4729