مراسم شیرخوارگان حسینی در مسجد مقدس محدثین

مراسم شیرخوارگان حسینی در مسجد مقدس محدثین

تاريخ ۱۶/۷/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته مذهبی

مراسم شیرخوارگان حسینی در مسجد مقدس محدثین برگزار شد
عکاس : مرتضي قرباني

0H1A5316
0H1A5224
0H1A5213
0H1A5179
0H1A5160
0H1A5134
0H1A5643
0H1A4762
0H1A4780
0H1A4793
0H1A4834
0H1A4885
0H1A4904
0H1A4917
0H1A4923
0H1A4946
0H1A4952
0H1A4974
0H1A4989
0H1A5094
0H1A5127