شب بیست و سوم رمضان شب قدر

شب بیست و سوم رمضان شب قدر

تاريخ ۲۷/۳/۹۶
مکان ايران مازندران بابل
دسته مذهبی

شب بیست و سوم رمضان شب قدر در مسجد مقدس محدثین
عکاس : مرتضي قرباني

_H1A5676
_H1A5677
_H1A5684
_H1A5697
_H1A5699
_H1A5704
_H1A5748
_H1A5756
_H1A5761
_H1A5631
_H1A5644