سید رضا موسوی قهرمان کشتی دانشجویان جهان

سید رضا موسوی قهرمان کشتی دانشجویان جهان

تاريخ ۸/۸/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

استقبال از سید رضا موسوی قهرمان کشتی دانشجویان جهان در کشور ترکیه
عکاس : مرتضی قربانی

0H1A2701
0H1A2711
0H1A2721
0H1A2739
0H1A2743
0H1A2752
0H1A2788
0H1A2791
0H1A2799
0H1A2812
0H1A2851
0H1A2898
0H1A2900
0H1A2674