خونه ب خونه ۰ پارس جم ۲

خونه ب خونه ۰ پارس جم ۲

تاريخ ۵/۱۱/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

شکست ۲ بر ۰ خونه به خونه مقابل پارس جم در ورزشگاه هفت تیر بابل
عکاس : مرتضي قرباني

_MG_6101
_MG_6104
_MG_6127
_MG_6146
_MG_6152
_MG_6103
_MG_6560
_MG_6559
_MG_6538
_MG_6533
_MG_6524
_MG_6502
_MG_6178
_MG_6209
_MG_6217
_MG_6225
_MG_6285
_MG_6306
_MG_6358
_MG_6342