خونه به خونه ۲ شاهین بندری عامری بوشهر ۰

خونه به خونه ۲ شاهین بندری عامری بوشهر ۰

 

تاریخ ۹/۷/۹۵
مکان ایران مازندران بابل
دسته
ورزشي

برتری دو بر صفر خونه به خونه بابل مقابل شاهین بندری عامری بوشهر در ورزشگاه هفتم تیر بابل
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_0168
IMG_0152
IMG_0124
IMG_0118
IMG_0172
IMG_0230
IMG_0242
IMG_0250
IMG_0292
IMG_0300
IMG_0317
IMG_0325
IMG_0368
IMG_0386
IMG_0432
IMG_0459
IMG_0515
IMG_0547
IMG_0464
IMG_0052