خونه به خونه ۱ ایرانجوان بوشهر ۲

خونه به خونه ۱ ایرانجوان بوشهر ۲

تاريخ ۹/۱۲/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

شکست ۲ بر ۱ خونه به خونه بابل مقابل ایرانجوان بوشهر در ورزشگاه هفت تیر
عکاس : مرتضي قرباني

_MG_7609
_MG_7598
_MG_7594
_MG_7567
_MG_7543
_MG_7617
_MG_7255
_MG_7282
_MG_7318
_MG_7344
_MG_7348
_MG_7375
_MG_7537
_MG_7495
_MG_7482
_MG_7442
_MG_7433
_MG_7428
_MG_7378
_MG_7410