خونه به خونه ۰ مس کرمان ۰

خونه به خونه ۰ مس کرمان ۰

تاريخ ۳/۹/۹۵
مکان ايران مازندران بابل
دسته ورزشي

تساوی بدون گل خونه به خونه مقابل مس کرمان در هوای برفی ورزشگاه هفت تیر بابل
عکاس : مرتضی قربانی

IMG_3718
IMG_3777
IMG_3790
IMG_3928
IMG_3953
IMG_3395
IMG_3404
IMG_3430
IMG_3533
IMG_3545
IMG_3604
IMG_3634
IMG_3644
IMG_3701